Vibračný motor, pílový elektro motor a dôležité informácie pre ich aplikovanie do praxe

Či už hovoríme o vibračnom motore alebo pílovom elektro motore, tak drvivá väčšina krokov pre ich zapojenie do konkrétnej aplikácie sa zhoduje a je ich potrebné plne rešpektovať. Len tak si budú oba typy motorov dokonale plniť svoju funkciu a budú spoľahlivým komponentom. Na okolité prostredie, v ktorom bude aplikovaný vibračný motor i pílový elektro motor sú kladené isté požiadavky a tie dokážu podstatnou mierou ovplyvniť ich chod a dokonca i životnosť. Všetko začína povrchom a ten by mal byť dostatočne stabilný. Na zabezpečenie tejto pozície vibračného motora i pílového elektro motora je možné použiť skrutky spolu s konkrétnym rozmerom podložiek a zabezpečiť aj potrebný moment utiahnutia.

Aké podmienky je potrebné zabezpečiť pre vibračný motor a pílový elektro motor

Vibračný motor a pílový elektro motor v jednom e-shope
Charakteristika vibračného motora a pílového elektro motora

Umiestnenie vibračného motora a pílového elektro motora by nemalo byť v tesnej blízkosti steny alebo iného väčšieho predmetu. Toto platí najmä pre ventilátor oboch typov motorov a aplikácia by mala byť konštruovaná tak, aby mohol k ventilátoru bez akýchkoľvek prekážok prúdiť vzduch. Požiadavky sú taktiež kladené aj na teplotu okolitého vzduchu a tu je dôležité dbať na výšku teploty do 40°C. Túto teplotnú hranicu môžeme považovať za štandardnú a pokiaľ je v návode pre vibračný motor alebo pílový elektro motor uvedená iná teplota, potom je nutné túto hranicu rešpektovať i v reálnych podmienkach. Pre bezproblémovú prevádzku jedného i druhého zariadenia je dôležité taktiež to, aby sme zabezpečili správne osadenie všetkých krytiek, chráničov a tesnení. V nasledujúcich riadkoch sa taktiež pozrieme na elektrickú inštaláciu týchto motorov a jedna zo základných kontrolných činností je zameraná na zhodu prepojovacích káblov a podmienok uzemnenia, ktoré musia plne rešpektovať usmernenia IEE. Z hľadiska elektrickej inštalácie je tiež potrebné preveriť vhodnosť použitej ochrany proti preťaženiu a tú je potrebné skontrolovať aj na vinutí motora. Poistky plnia v otázke elektroinštalácie funkciu ochrany vodičov proti skratom. Svorky by mali byť dostatočne utesnené a všetky podmienky pre správnu činnosť svorkovnice by mali byť zabezpečené. Elektrickú inštaláciu vibračného motora a pílového elektro motora by mali zabezpečovať výlučne kvalifikované osoby a bez absolvovania školení v tejto oblasti by bol pracovník vystavený nebezpečenstvu. Pri uvádzaní motorov do praxe plne rešpektujte odporúčania zo strany výrobcu.Na webovej stránke https://el-motor.sk/ nájdete bližšie informácie.